Źródła – logo

21 listopada ODE Źródła wraz …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

W dniu 21 listopada 2006 r. (wtorek) w godzinach 1200 - 1700 w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (sala 101) odbył się zorganizowany przez Polską Zieloną Sieć i Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” warsztat nakierowany na zwiększenie umiejętności korzystania z funduszy unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Adresatem spotkania były organizacje pozarządowe, samorządy i przedstawiciele lokalnego biznesu z terenu województwa łódzkiego.


Aby polepszyć na poziomie regionalnym wykorzystanie środków unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju w przyszłym okresie programowania podczas warsztatu:

 1. zaprezentowano praktyczne doświadczenia organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i partnerstw dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w województwie łódzkim,
 2. uczestnicy zostali zaopatrzeni w praktyczną i aktualną wiedzę na temat możliwych źródeł finansowania ich pomysłów w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013,
 3. zidentyfikowano problemy przy realizacji projektów i sposoby ich rozwiązywania.  Przebieg warsztatu:
 4. Praktyczne doświadczenia organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i partnerstw dotyczące projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w województwie łódzkim, zaprezentowano na przykładzie następujących projektów o charakterze innowacyjnym i modelowym:
 1. Z praktyczną i aktualną wiedzą na temat możliwych źródeł finansowania projektów w ramach funduszy unijnych na lata 2007-2013 uczestnicy zapoznali się dzięki wystąpieniu:

  Fundusze strukturalne dla zrównoważonego rozwoju w bieżącym i następnym okresie programowania. Jak wykorzystać doświadczenia z lat 2004-2006? Dostępność środków dla organizacji w latach 2007-2013 (Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko-Unia, zaangażowany w pilotażowy Program Leader+ jako współorganizator Partnertstwa Doliny Dobrej Widawy; członek Komitetu Monitorującego SPO „Rolny” i Komitetu Monitorującego Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich).
  W wystąpieniu zawarto m.in: prezentację doświadczeń z okresu 2004 – 2006 (analiza sukcesów i problemów na poziomie krajowym), zmiany w dostępności środków i nowych kierunków wydatkowania funduszy unijnych – na podstawie projektów programów operacyjnych (w tym Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Łódzkiego) oraz analizę możliwości finansowania typowych działań służących zrównoważonemu rozwojowi.


 2. Analizie poddano przyczyny sukcesu oraz bariery i trudności, na jakie napotkano w trakcie realizacji projektów. Szczególne miejsce podczas trwania całego spotkania poświęcono analizie problemów związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz występujących podczas realizacji projektów, a także sposobom na ich rozwiązanie. W tym celu przeprowadzono warsztat:
  Jak usprawnić wykorzystanie funduszy unijnych na poziomie regionalnym? (dr Janusz Reichel, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od systemów zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju).  Lista dyskutowanych problemów, barier i trudności
 3. zmieniające się prawo i związana z tym niepewność działania,
 4. cena dokumentacji technicznej niezbędnej zwłaszcza przy dużych projektach infrastrukturalnych, a w związku z tym postulat, aby ocenie wstępnej poddawać wnioski jeszcze z niepełną dokumentacją, tak aby z odrzuconymi na tym etapie projektami nie wiązała się konieczność poniesienia wydatków związanych z przygotowaniem pełnej dokumentacji technicznej,
 5. brak przygotowania instytucjonalnego – zmiany instytucji zarządzających poszczególnymi programami, brak odpowiedniej ilości i jakości kadr na odpowiedni czas,
 6. opóźnienia, opieszałość administracji obsługującej poszczególne programy (długie oczekiwanie na decyzje podejmowane przez instytucje zarządzające programami, długie oczekiwanie na podpisanie umowy, długie oczekiwanie na przekazanie środków),
 7. problemem małych ośrodków lokalnych może być konkurencja z dużymi bogatymi ośrodkami,
 8. olbrzymia biurokracja m.in. nadmiar powielających się sprawozdań,
 9. problemy z procedurami przetargowymi,
 10. skomplikowane i niejasne procedury ubiegania się środki unijne,
 11. opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji programowej,
 12. częste zmiany w dokumentacji programowej nawet podczas trwania projektów np. zmiany w trakcie realizacji projektu zasad kwalifikowania wydatków,
 13. brak potencjału wnioskodawców, problemy finansowe zwłaszcza organizacji pozarządowych np. w zapewnieniu wkładu własnego,
 14. wspieranie przedsięwzięć niezrównoważonych (niezgodnych z zasadą rozwoju zrównoważonego),
 15. brak kompetencji wnioskodawców,
 16. upolitycznienie decyzji,
 17. słaby proces konsultacji społecznych,
 18. czasem dużo zależy od dobrej woli urzędników, źle nastawieni i niekompetentni urzędnicy,
 19. brak szkoleń i informacji,
 20. słaba współpraca między instytucjami przydzielającymi granty co m.in. uniemożliwia montaże finansowe,
 21. brak znajomości specyfiki trzeciego sektora przez instytucje przydzielające granty,
 22. ingerencja w treść projektu,
 23. wycofywanie się partnerów w trakcie trwania projektu,
 24. brak woli współpracy międzysektorowej.

dr Janusz Reichel,
Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki