Źródła – logo

ODE „Źródła” przystąpił do …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2007 roku).

„Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Programu Środki Przejściowe 2004, którego organizatorem jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących zagospodarowania tych odpadów i osiągania wymaganych standardów w tym zakresie.
Działaniami w ramach projektu są : monitoring wdrażania przepisów przez gminy, monitoring przestrzegania przepisów o odpadach opakowaniowych oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przez placówki handlowe (w tym sklepy internetowe), dokonanie analizy kosztów gospodarki odpadami, w szczególności ich selektywnej zbiórki, w wybranych gminach, identyfikacja i promocja “najlepszych praktyk” w zakresie efektywnego wykorzystania środków na zagospodarowanie odpadów, wypracowanie i promocja stanowiska organizacji pozarządowych w zakresie modelowych i pożądanych rozwiązań w gospodarce wyżej wymienionymi odpadami.

„Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi” swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę, a ODE „ Źródła” odpowiada za realizacje części projektu w województwie łódzkim.

Działania naszego stowarzyszenia obejmują kontrolę wybranych supermarketów różnych sieci, pod kątem przestrzegania obowiązku posiadania ogólnodostępnych urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w przypadku naruszeń – wystąpienia do dyrekcji firm o wyjaśnienia, a w przypadku dalszych naruszeń, braku odpowiedzi – przedsięwzięcie działań prawnych i upublicznienie czarnej listy firm.