Źródła – logo

Termin przesyłania zgłoszeń …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2008 roku).

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi zaprasza do współpracy nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz nauczycieli innych przedmiotów, wychowawców, pedagogów - spróbujmy sprawić, by pokolenia zaczęły się słuchać nawzajem ....

KONKURS INTERDYSCYPLINARNY „OPOWIEDZ MI WŁASNĄ HISTORIĘ”

Idea:

Integracja międzypokoleniowa

Konkurs „Opowiedz mi własną Historię” to próba pochylenia się nad wspomnieniami starszego pokolenia, ale w sposób twórczy i uważny.

Chcielibyśmy zachęcić młodzież do ujrzenia doświadczeń rodziców, opiekunów własnymi oczami.

I do opowiedzenia usłyszanych od nich historii za pomocą swojego języka i bliskich młodemu człowiekowi pojęć. Pojęć osoby, która nie pamięta, że kiedyś nie było bananów...

Poszerzenie wiedzy z historii – dyskusja o patriotyzmie

Postanowiliśmy sięgnąć do historii najnowszej, czyli do wspomnień z lat 1945- 1990. Jak czas tego przełomu pamiętają rodzice, opiekunowie, sąsiedzi? Co utrwaliło się najmocniej w ich pamięci – aresztowania, strzały czy...brak cukru i bananów? Jakie historie można stworzyć na kanwie tych opowieści?

Co to znaczy – być patriotą w takich czasach? Czy patriotyzm to walka bronią, „bibułą”, czy może dbanie o czystość rodzimego języka albo założenie komitetu blokowego w obronie drzew przeznaczonych do ścięcia? A może po prostu uczciwe wykonywanie swej pracy? Albo jeszcze coś zupełnie innego?

Forma – tradycja ustnych opowiadań

Chcielibyśmy przywrócić do łask dawną formę ustnego przekazywania historii z pokolenia na pokolenie. Nie teatru, nie głośnego czytania – ale opowiadania właśnie. Niczym niegdyś przy kominku, gdy nie było jeszcze telewizorów, a ludzie siadali i opowiadali, opowiadali........

Regulamin Konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół średnich, podopieczni domów kultury, świetlic i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych z całego województwa łódzkiego.
 2. Każdy z uczestników spisuje opowiedzianą przez starszą osobę Historię z lat 1945– 1990. Tą osobą może być członek rodziny, albo ktoś zupełnie nie spokrewniony. Zaleca się, by opowiadanie liczyło 2-10 stron (czcionka 12 lub 14).
 3. W przygotowaniu może pomagać nauczyciel, instruktor czy wychowawca, prosimy jednak, by ostateczne spisanie historii było samodzielne.
 4. Spisaną Historię uczestnik przesyła w trzech egzemplarzach na adres: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3, ul. Przełajowa 5, 94-045- Łódź, do 20–go marca 2008.

  Każdy egzemplarz należy opatrzeć tym samym godłem (słowem napisanym drukowanymi literami). W osobnej małej kopercie oznaczonej godłem prosimy umieścić kartkę z danymi autora opowiadania: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon, kontakt e-mail, nazwę i adres szkoły czy placówki i dane nauczyciela/instruktora/wychowawcy, pod którego kierunkiem zbierany był materiał do opowiadania.
 5. Po pierwszych obradach jury (zasiądą w nim specjaliści z różnych dziedzin - historyk, socjolog, kulturoznawca, instruktor teatralny) wyłoni uczestników II etapu konkursu – części ustnej. Zakwalifikowani szczęśliwcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.
 6. W drugim etapie konkursu uczestnicy przedstawią swe opowiadanie w formie ustnej. Można użyć jednego rekwizytu.
 7. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają pisemne potwierdzenia udziału w konkursie, nagrody rzeczowe i karnety na zajęcia w CZP nr 3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3

94-045 Łódź

ul. Przełajowa 5

tel. 042 687-04-85

czp3@retsat1.com.pl