Źródła – logo

Zapraszamy organizacje …

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2006 roku).

Szanowni Państwo,

W dn. 2 stycznia 2006 r. Marszałek Województwa Łódzkiego ogłosił rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicznych posiadających struktury organizacyjne na terenie województwa łódzkiego w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do końca stycznia pozarządowe organizacje ekologiczne mogą zgłaszać i popierać zgłoszone kandydatury. Dzięki zeszłorocznym staraniom Polskiej Zielonej Sieci, regulująca sprawę powoływania przedstawicieli organizacji ekologicznych ustawa Prawo ochrony środowiska została znowelizowana i obecnie Zarząd Województwa nie ma możliwości wybierania spośród zgłoszonych osób własnych kandydatów, często wcale niezwiązanych z pozarządowym ruchem ekologicznym, lecz z mocy ustawy członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW zostaje osoba z największą ilością poparć od organizacji pozarządowych.

Polska Zielona Sieć od kilku lat dokładnie monitoruje procedury powoływania przedstawicieli organizacji pozarządowych w poszczególnych województwach. Wyniki szczegółowego badania przeprowadzonego na przełomie roku 2004 i 2005 dostępne są w Internecie na stronie http://www.wfos.info/raport/

Efektem raportu była nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzona w 2005 roku przez Sejm. Raport dotyczy nie tylko kwestii związanych z wyborem przedstawicieli organizacji, lecz przede wszystkim przejrzystości i jawności działania poszczególnych funduszy, obowiązujących zasad udzielania dotacji na edukację ekologiczną, efektywności wydatkowania środków na ochronę środowiska i skutecznego nadzoru społecznego nad majątkiem publicznym. Raport udowadnia, że w tych województwach, w których przedstawicielem organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej WFOŚiGW jest osoba faktycznie związana z ruchem pozarządowym, popierana przez większość organizacji i na co dzień z nimi współpracująca, tam nie dochodzi do nieprawidłowości, fundusze prowadzą otwartą politykę współpracy z sektorem pozarządowym, środki na edukację ekologiczną rozdzielane są uczciwie i wydawane efektywnie.

W latach ubiegłych WFOŚiGW w Łodzi był często opisywany przez prasę jako instytucja, gdzie dochodziło do licznych nadużyć i nieprawidłowości, a środki przeznaczone na ochronę środowiska były marnotrawione oraz przekazywane na działalność polityczną lub trafiały do prywatnych kieszeni. Dotychczasowi przedstawiciele organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej nie spełniali oczekiwań ankietowanych przez Polską Zieloną Sieć organizacji. Jeden z nich staje nawet dzisiaj przed sądem oskarżony o narażenie funduszu na straty 42 mln złotych. Nie chcemy, żeby takie sytuacje kiedykolwiek mogły się powtórzyć. Chcemy, żeby przedstawiciel organizacji rzeczywiście reprezentował ich interesy, a nie był powoływany z nadania politycznego partii rządzących sejmikiem. Podejmujemy w tym celu od dawna działania na wielu płaszczyznach. Jako niezależnej, niepolitycznej i niedochodowej organizacji społecznej, zależy nam na skutecznym nadzorze społecznym nad funduszami ochrony środowiska pro publico bono.

Obecnie prowadzimy w 10 województwach działania na rzecz rzetelnego i skutecznego udziału społecznego w decyzjach dotyczących funduszy ochrony środowiska. W każdym z tych województw chcemy stworzyć niezależne zespoły robocze, które zajęłyby się bieżącym monitorowaniem działalności WFOŚiGW. Chcemy także zorganizować w 2006 r. szkolenia dotyczące podstaw prawnych finansowania ochrony środowiska w Polsce, zasad udziału społecznego, dostępu do informacji publicznej, przepisów dotyczących przetargów oraz oceny przedsięwzięć środowiskowych, a także wydać książkę "Vademecum przedstawiciela NGOs" (nie tylko dla przedstawicieli organizacji w radach nadzorczych funduszy ochrony środowiska, ale także w komitetach monitorujących i sterujących funduszy strukturalnych – Polska Zielona Sieć jest członkiem międzynarodowej koalicji SF TEAM CE – Central-Europaen Coalition for EU Structural Funds)

W grudniu 2005 r. rozsyłaliśmy do wszystkich Urzędów Marszałkowskich w całym kraju szczegółowe opinie prawne Centrum Prawa Ekologicznego dotyczące znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z prośbą, aby Sejmik Wojewódzki, w formie aktu prawa lokalnego, przyjął szczegółowe zasady wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych – zbierania, weryfikowania oraz liczenia udzielanych poparć. Nie wszystkie samorządy miały jednak wolę uszczegółowienia ogólnych zapisów ustawowych – w woj. łódzkim procedurę ogłoszono bez dokładnych wytycznych, jedynie na podstawie przepisów art. 413 ustawy POŚ. Zależy nam na tym, aby przed upływem terminu zgłaszania kandydatów organizacje ekologiczne mogły spotkać się we własnym gronie i przedyskutować kwestie związane z procedurą wyborczą ogłoszoną przez Zarząd Województwa, oczekiwaniami wobec osoby pełniącej przedstawiciela organizacji w Radzie Nadzorczej, oczekiwaniami wobec działania WFOŚiGW w Łodzi oraz wypracować skuteczne metody nadzoru społecznego nad działalnością funduszu, współpracy z funduszem oraz współpracy z "przedstawicielem organizacji w Radzie Nadzorczej".

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych z terenu woj. łódzkiego na spotkanie z udziałem wiceprezesa Polskiej Zielonej Sieci p. Krzysztofa Smolnickiego, które odbędzie się w dn. 17 stycznia br. (wtorek) o godz. 16:00 w siedzibie Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi (organizacji członkowskiej Polskiej Zielonej Sieci) przy ul. Więckowskiego 33 w Łodzi (sala konferencyjna na II piętrze). Niestety, nie jesteśmy w stanie zapewnić zwrotu kosztów podróży. Z powodów organizacyjnych bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dn. 13 stycznia – telefonicznie na numer 042 6328118 lub emailem na adres lodz@wfos.info