Źródła – logo

Prezydent Duda zawetował Lex Czarnek

Ta wiadomość jest archiwalna (z 2022 roku).

Prezydent Duda zawetował Lex Czarnek!
Stanowisko organizacji społecznych, samorządowców, związków zawodowych oświaty oraz rodziców po zawetowaniu ustawy Lex Czarnek przez Prezydenta RP
Zwyciężyła wolna szkoła!
Dziś ok. godz. 14.10 Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę Lex Czarnek. “Proszę uznać temat za zakończony w tej chwili” - powiedział prezydent. To wspaniała i oczekiwana przez nas wiadomość. Polska szkoła wciąż jest wolna! Presja obywatelek i obywateli ma sens!
Jest to jedyna właściwa decyzja, bo ustawa Lex Czarnek to złe prawo, które przyniosłoby niepowetowane szkody w polskiej edukacji. Prawo, które zostało zbudowane na fałszywych przesłankach i potrzebie scentralizowanej kontroli.
Weto do ustawy uchroni nas i cały system edukacji przed wzmocnieniem roli kuratorów i upartyjnieniem szkoły. Przed osłabieniem roli rodziców i ich praw zgodnie z własnymi przekonaniami. Przed ograniczeniem współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, zubożeniem oferty edukacyjnej i obniżeniem jakości nauczania i wychowania. Uchroni nas też przed re-centralizacją oświaty oraz odebraniem samorządom lokalnym wpływu na prowadzone przez nie szkoły. I wreszcie - broni, przynajmniej częściowo, przed pełzającym strachem w szkole, nieuzasadnionymi kontrolami z kuratorium, biurokracją i konformizmem.
Dzisiaj najpoważniejszymi wyzwaniami i problemami polskiej szkoły jest kryzys uchodźczy wywołany wojną na Ukrainie oraz skutki pandemii, które nadal odczuwamy. Gdyby Lex Czarnek weszło w życie, działania organizacji pozarządowych w tym trudnym czasie zostałyby zablokowane.

Co dalej?
Nasza kampania “Wolna szkoła” się kończy, nie kończy się jednak działanie organizacji społecznych, samorządów i związków zawodowych na rzecz dobrej edukacji. Tak jak na początku kampanii, zapraszamy wszystkie organizacje, podmioty zajmujące się edukacją, nauczycieli, uczniów i samorządy lokalne do wspólnej pracy - zróbmy razem szkołę na miarę XXI wieku.
Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takiej szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków! To treść porozumienia, podpisanego 30 sierpnia w gmachu dawnej Stoczni Gdańskiej przez organizacje skupione w kampanii i przedstawicieli samorządów z całej Polski. Weto prezydenta to dla nas nowe otwarcie - początek dyskusji o tym, że szkoła musi być nie tylko wolna, ale także dobra i bezpieczna.
Przypominamy, że szkoły są, były i będą samodzielne. Działają w nich rady pedagogiczne, samorządy rodzicielskie i samorządy uczniowskie, które mogą podejmować uchwały i prowadzić własne działania. To ważne - samorządność jest podstawą demokracji. Rodzice poprzez radę rodziców i/lub radę szkoły mają bezpośredni wpływ na tworzenie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, w oparciu o który prowadzić wiele szkolnych inicjatyw. Wszystkie społeczności szkolne zachęcamy do przyjrzenia się statutom i programom pracy placówek i ich aktualizacji, tak by dawały Wam swobodę podejmowania własnych inicjatyw.
Środowisko organizacji społecznych, uczniów, rodziców, związków zawodowych i samorządów skupionych w akcji Wolna Szkoła do końca walczyło o odrzucenie Lex Czarnek apelując do rozsądku i sumień rządzących. Będziemy dalej wspierać nauczycieli i nauczycielki, dyrektorów i dyrektorki, uczennice i uczniów. Będziemy im pomagać w rozwijaniu dobrej edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku. Będziemy pomagać w przezwyciężaniu wyzwań, które stoją dziś przed polską szkołą. Chcemy dalej wspólnie pracować nad rozwiązaniem prawdziwych problemów polskiej szkoły, którymi są: braki w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przeładowana podstawa programowa, braki kadrowe w oświacie, niskie wynagrodzenia oraz kryzys związany z wojną w Ukrainie.
Zachęcamy do angażowania się w nasze dalsze dalsze działania! Zapraszamy także na stronę SOS dla Edukacji, gdzie znaleźć można pomysły i rozwiązania kluczowych problemów polskiej szkoły https://sosdlaedukacji.pl/jakiej-chcemy-szkoly/
Polecamy też opracowywany na bieżąco zestaw materiałów o wojnie w Ukrainie oraz przepisów prawnych dotyczących sytuacji ukraińskich dzieci i rodzin w Polsce https://sosdlaedukacji.pl/sos-dla-ukrainy/
Organizatorki i Organizatorzy kampanii Wolna Szkoła