Źródła – logo

Statut

Statut stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
pobierz plik

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do realizacji
i propagowania zdrowego stylu życia, upowszechniania idei ochrony środowiska, przyczyniania się do harmonijnego współżycia z naturą, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

§ 3

 1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla wypełniania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także i za granicą.
 3. Dla realizacji swych celów statutowych, Stowarzyszenie może powoływać filie terenowe.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich działań.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8
Celami Stowarzyszenia są:
a) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
b) promocja i popieranie kultury ekologicznej,
c) humanitarna ochrona zwierząt,
d) działanie na rzecz ochrony fauny i flory,
e) ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt,
f) zapobieganie degradacji środowiska,
g) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności przeciwko uzależnieniom,
h) działania na rzecz pokoju, praw człowieka i pacyfizmu.
i) propagowanie zdrowego stylu życia,
j) ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
k) ochrona konsumentów oraz popularyzacja ich praw,
l) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich,
m) kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
n) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji dla zrównoważonego rozwoju w tym edukacji globalnej,
o) propagowanie i rozwijanie Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji.

§ 9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

 1. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
  a) prowadzenie ośrodka edukacji i kultury ekologicznej dla młodzieży,
  b) prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
  c) organizowanie spotkań, targów, kongresów, seminariów i konferencji,
  d) organizowanie konkursów, wystaw, festiwali
  e) organizowanie wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych,
  f) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek i czasopism o tematyce związanej z celami statutowymi,
  g) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych,
  h) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego,
  i) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą
  j) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów statutowych,
  k) propagowanie informacji o możliwościach prawnego przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom ekologicznym,
  l) inne działania realizujące cele statutowe.
 2. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie §9 ust. 1 punkty a, b, c, d, e, f, g.

§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 11 (skreślony)

§ 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która od co najmniej 6 miesięcy jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia i złoży Zarządowi pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd na swoim najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia kandydata.
 3. W przypadku akceptacji, w ciągu 14 dni od daty uchwały zarządu kandydat musi opłacić składkę członkowską na pół roku z góry pod rygorem unieważnienia członkostwa.
 4. Prawa członkowskie kandydat nabywa po spełnieniu obowiązku określonego w pkt. 3.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków,
  b) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  d) korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna krajowa bądź zagraniczna, niezależnie od tego, czy posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jak również młodzież w wieku powyżej 16 lat posiadająca zgodę prawnych opiekunów, która deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży Zarządowi deklarację członkowską.
 2. W ciągu 14 dni od momentu akceptacji deklaracji przez Zarząd, osoba ubiegająca się o członkostwo wspierające musi opłacić składkę członkowską na pół roku z góry pod rygorem unieważnienia członkostwa.

§ 16

 1. Członkowie wspierający mają prawo:
  a) korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie. b) udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosowania.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek:
  a) wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia, w tym regularnego opłacania składek,
  b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 19
Nie można jednocześnie być członkiem więcej niż jednego rodzaju określonego w §12 pkt 2. W przypadku przyjęcia przez Zarząd w poczet członków zwyczajnych kandydata, który jest już członkiem wspierającym, członkostwo wspierające automatycznie wygasa. W przypadku ustanowienia osoby przez Zarząd członkiem honorowym, członkostwo zwyczajne lub wspierające wygasa w momencie wyrażenia przez tę osobę zgody na bycie członkiem honorowym.

§ 20 (skreślony)
§ 21 (skreślony)
§ 22 (skreślony)

§ 23
Wszelka korespondencja z członkami stowarzyszenia prowadzona jest przy użyciu komunikacji elektronicznej na adresy wskazane przez członków, w razie ich braku przy użyciu tradycyjnej poczty na adresy podane przez członków. Członkowie są zobowiązani niezwłocznie informować Stowarzyszenie, jeśli zmienią się ich dane kontaktowe.

§ 24

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
 1. Wykluczenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej jest możliwe jedynie decyzją Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 25
Członkowi stowarzyszenia od uchwały Zarządu w sprawie jego wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od momentu, w którym mógł zapoznać się z jej treścią. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 27 (skreślony)

§28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.

§ 29
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 30
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
  z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Członkowie nie mogą brać udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem pełnomocników. 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Jeżeli w podanym terminie na Walne Zgromadzenie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, który podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. W drugim terminie zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

§ 33

 1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  1a. W przypadku jeśli przez 14 dni od złożenia wniosku, Zarząd nie zwołuje nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, prawo jego zwołania przysługuje wnioskodawcy.
 2. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  2a. Program obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.
  2b. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków mogą być wyłącznie sprawy określone w programie.
 3. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Zgromadzenia, który podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 4 dni przed terminem zebrania. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

§ 34

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
 3. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. Jednak decyzje dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia oraz uchwały w sprawie zmiany statutu i uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenie zapaść może jedynie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
l) podejmowanie uchwał dotyczących określenia liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w danej kadencji..

§ 36
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 37
Zarząd składa się z od dwóch do czterech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Liczebność Zarządu w danej kadencji określa Walne Zgromadzenie Członków.

§ 37A

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym powołani przez zarząd koordynatorzy oraz Dyrektor, a także przewodniczący filii terenowych.

§ 38

 1. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
 2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z powodów określonych w § 24 ust. 1 pkt a) lub c), ponadto na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.

§ 39

 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i powołany przez Zarząd pełnomocnik działający w granicach umocowania.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych, w tym do składania pism, wniosków, odbioru korespondencji, Stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przez członka Zarządu lub powołanego przez Zarząd, Dyrektora lub Koordynatora.

§ 39A

 1. Zarząd na wniosek Prezesa może spośród swoich członków lub spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia powołać Dyrektora, który pełni czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu.
 2. (skreślony)
 3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi odpowiednich pełnomocnictw dotyczących składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zatrudniania pracowników.

§ 39B

 1. Zarząd może spośród swoich członków lub spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia powoływać koordynatorów do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia, w szczególności do działań realizowanych w formie projektów.
 2. (skreślony)
 3. Zarząd może udzielić Koordynatorowi odpowiednich pełnomocnictw dotyczących reprezentowania stowarzyszenia w zakresie dotyczącym realizowanego przez Koordynatora projektu.

§ 40
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.

§ 41
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) powoływanie i odwoływanie dyrektora, ustanawianie pełnomocników i koordynatorów projektów,
h) powoływanie i likwidowanie filii terenowych oraz wyznaczanie ich władz i udzielanie im pełnomocnictw,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
j) (skreślony)
k) przyjmowanie i skreślanie członków,
l) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
m) uchwalanie budżetu.

§ 42
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.

§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do czterech osób, w tym Przewodniczącego. Liczebność Komisji Rewizyjnej w danej kadencji określa Walne Zgromadzenie Członków.

§ 44

 1. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
 2. Osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Starszych, oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z powodów określonych w § 24 ust. 1 pkt a) lub c), ponadto na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f) dokonywanie wyboru podmiotu badającego bilans, w przypadku gdy istnieje taka potrzeba.

§ 46
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IVA
Filie terenowe

§ 46A

 1. Zarząd może utworzyć filię terenową Stowarzyszenia na wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zamieszkujących lub prowadzących działalność na określonym terenie.
 2. Filie Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej i podlegają uchwałom władz Stowarzyszenia.
 3. Filie Stowarzyszenia posługują się nazwą “Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła filia w ....” i określeniem siedziby filii.

§ 46B

 1. Zarząd może spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia mianować przewodniczącego filii oraz zastępcę przewodniczącego filii.
 2. Zarząd może udzielić przewodniczącemu filii oraz jego zastępcy odpowiednich pełnomocnictw do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań filii Stowarzyszenia i reprezentowania filii na zewnątrz.
 3. Funkcje przewodniczącego filii i jego zastępcy są funkcjami społecznymi i za ich pełnienie nie przysługuje wynagrodzenie. Postanowienia § 53 stosuje się odpowiednio.

§ 46C
Zarząd likwiduje filię terenową Stowarzyszenia w przypadku gdy:
a) ilość członków deklarujących przynależność do filii spadnie poniżej trzech,
b) władze filii nie przestrzegają uchwał władz Stowarzyszenia lub statutu,
c) filia od dłuższego czasu nie prowadzi działalności statutowej.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 47
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e) dotacji i ofiarności publicznej.

§48 (skreślony)

§ 49 (skreślony)

§ 50

 1. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być w żadnym wypadku dzielony pomiędzy członków.
 2. Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 51 (skreślony)

§ 52

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 2. Decyzje w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Stowarzyszenie w interesie członka Zarządu, w których ze względu na ich treść istnieje możliwość konfliktu interesów – podejmuje Komisja Rewizyjna. Do reprezentowania Stowarzyszenia w tych sprawach wystarczy jeden członek Komisji Rewizyjnej przez nią upoważniony.

§ 53

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz swoich członków lub członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać na rzecz swoich członków lub członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może przekazywać im majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub członków organów lub pracowników stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być na szczególnych zasadach nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
 5. Przez “członków organów” Stowarzyszenia rozumie się zarówno członków wybieralnych władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), władz filii terenowych jak i wszystkich mianowanych przez Zarząd pełnomocników, w tym Dyrektora oraz koordynatorów.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 54
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 55
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 56
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.