Źródła – logo

O nas / Członkostwo

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która od co najmniej 6 miesięcy jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia i złoży Zarządowi pisemną deklarację członkowską z rekomendacją co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W ciągu 14 dni od momentu akceptacji deklaracji przez Zarząd, osoba ubiegająca się o członkostwo wspierające musi opłacić składkę członkowską na pół roku z góry (obecnie składka dla członków zwyczajnych to 120 zł rocznie).

Członkowie zwyczajni mają prawo: udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków, biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.

Deklaracja członkowska - pobierz.

Członkostwo wspierające

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna (krajowa bądź zagraniczna, w tym młodzież powyżej 16 rż. posiadająca zgodę prawnych opiekunów), która deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży Zarządowi deklarację członkowską. W ciągu 14 dni od momentu akceptacji deklaracji przez Zarząd, osoba ubiegająca się o członkostwo wspierające musi opłacić składkę członkowską na pół roku (obecnie składka dla członków wspierających wynosi 20 zł rocznie).

Członkowie wspierający mają prawo: korzystania ze wszelkich form działalności Stowarzyszenia i udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków bez prawa głosowania.

Członkowie wspierający mają obowiązek: wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia, w tym regularnego opłacania składek, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

Deklaracja członkowska - pobierz.